Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Molestie efficitur ante

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Molestie efficitur ante

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Molestie efficitur ante

"I still work with a simple idea: above us there is the HIGHER PRINCIPLE. I paint classically using nature and live models. I bravely issue a challenge to modern trends in painting. I expose my own vision of a modern academism. Despite a classical workshop of my painting craft my art is fuli of personal narration interspersed with a specific kind of humour. Indeed my paintings present the modern worid, which in fact lacks a place for true art, in a satirical view. In spite of personal narration causing contro-versy my art tries to show true beauty. Themes might cause a deep change  in a  viewer's  sensitivity  and  awareness."

Live Model Painting

 

 

Academic Art

 

 

profesional

 

 

Martinova cesta k dnešnému maliarskemu výrazu bola veľmi náročná na sústredenosť a cieľavedomosť. Začínal od vnikania do základných princípov lineárnej
konštrukcie centrálnej perspektívy a prepisu vnímania, pozorovania
a vyhodnocovania farby. Vo východiskovej evidencii vnemov maliarskymi prostriedkami išlo o pravdivosť voči videnému svetu i voči sebe. Vytrvalým poctivým úsilím Martin Imrich postupne pretavoval všedné ateliérové situácie do nevšedných, ľudsky univerzálnych existenciálnych situácií. Zvyčajné veci okolo modelu začali nadobúdať symbolické významy. Z psychologických výrazov zobrazených figúr sa zračí zvláštne napätie či úzkosť, atmosféra priestorov v konfigurácii nakomponovaných prvkov naberá na záhadnosti, tajomnosti, skrytom smútku – metafyzickom rozmere.
Obsahy plátien nepriamo vyjadrujú tieseň a stav mysle, ktorý vyvoláva dramatickosť sveta, ktorý práve žijeme. Martinove obrazy sa tak stávajú hlbokým ponorom do psychiky súčasníka prostredníctvom rýdzich, veľmi účinných maliarskych
prostriedkov.

Molestie efficitur ante

 

prof. Ľudovít Hološka, akad.mal.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce sem tellus, volutpat vitae purus in, molestie efficitur ante.

Lorem ipsum dolor sit amet